::   தொடர்பு (ம) தகவலுக்கு: 044 - 2766 4177, 2766 6746       |       ::   வாட்சப் எண் : 9444317862       |       ::   கட்டணமில்லா எண்கள் : 104, 1077

Door Delivery Shops in Tiruvallur District

Sl. No Name of the local body Items The list of Stores (Click)
01 Avadi-Wards 3,4,5,6,11- Vegetables Avadi-Wards 3,4,5,6,11- Veg
02 Avadi-Wards 29, 37 to 45 Veg. & Fruits Avadi-Wards 29, 37 to 45- Veg & Fruits
03 Thiruverkadu Mpty list-1 Grocery Thiruverkadu Mpty-Grocery list-1
04 Tiruttani Mpty- list-1 Grocery Tiruttani Mpty-Grocery list-1
05 Tiruvallur Mpty- list-1 Grocery & Veg Tiruvallur Mpty-grocery & Veg list-1
06 Town Panchayat-List-1 Grocery & Veg Town Panchayat- Grocery &Veg-List-1
07 Gummidipoondi Block-list-1 Grocery & Veg Gummidipoondi Block-list-1
08 Villivakkam Block-List-1 Grocery & Veg Villivakkam Block-List-1